12

در کنار شهرمان در بولیوی، رودخانه ای جاری است.

در امتداد بستر رودخانه، تخته سنگی است.

و در ششمین بدر ماه سال، 

من مهمان آغوش تو ام. 

تو مهمان آغوش تخته سنگ...

در بولیوی، 

من،  عاشقم.

پی نوشت:

در کنار شهرمان در بولیوی، رودخانه ای جاری است. که در ماه ششم سال که می شود، امتدادش از جهت ماه می گذرد، در شبی که کامل است ماه.

سی و چهار دقیقه که در امتدادش قدم بزنی، تخته سنگی می بینی. در زیر تخته سنگ، باد و باران و فرسایش، جان پناهی ساخته. که رو به نور کاملی ماه است در ماه ششم سال و پشت به ظلمت دارد.

تخته سنگی که میعاد گاه ماست

/ 0 نظر / 9 بازدید