3

موهام رو بلند می کنم توی بولیوی

بلند بلند بلند

پیچ در پیچ در پیچ فر

دو شنبه شب ها مست می کنم

موهام رو باز می ذارم بریزن روی شونه هام

شونه های عریان همون لباس سفیدم

با همون دامن قهوه ای دو شنبه ها

توی خیابون های بولیوی می خندم

اونقدر که روی زمین بولیوی خم شم

اونقدر که دستی بگیرتم، بلندم کنه

دوشنبه شب های بولیویایی ام رو مست می کنم...

/ 0 نظر / 8 بازدید